Prvotné vyšetrenie

PRVOTNÉ VYŠETRENIE POSTIHNUTÉHO

Treba zistiť prítomnosť, charakter a kvalitu vedomia, dýchania, pulzu a vonkajšieho krvácania. (Bezvedomie, apnoe, asystólia, veľké vonkajšie krvácanie a šok sú stavy bezprostredne ohrozujúce život.) Prvotné vyšetrenie môže trvať skúsenému zdravotníkovi do 30 sekúnd. 

Vedomie môže byť narušené: 

❏ k v a n t i t a t í v n e : somnolencia, sopor, kóma, 

❏ kvalitatívne postihnutý reaguje na vonkajšie podnety a prostredie neadekvátne: bludy, nepatričné odpovede, dezorientácia miestom (nevie, kde je), časom (nevie, aký je deň, mesiac, rok), osobou (nevie sa identifikovať osobnými údajmi, alebo sa vydáva za inú osobu). 

Ak postihnutý nedokáže po úraze zrozumiteľne a vierohodne opísať mechanizmus úrazového deja, treba predpokladať, že bol v bezvedomí (retrográdna amnézia). Frekvencia bezvedomia podľa vyvolávajú- cej príčiny je na Slovensku nasledovná: nadmerný príjem alkoholu, epilepsia typu grand mal, úraz lebky a mozgu, hypoglykémia, cievne mozgové príhody, intoxikácie. Výskyt sa môže sa líšiť podľa lokality (mestá, vidiek), veku (v útlom detstve febrilné kŕče, v dospelosti opitosť a epilepsia), roč- ného obdobia (v teplých dňoch kolapsy). 

Kvantitatívna porucha vedomia sa zisťuje orientačne podľa oslovenia a reakcie na bolesť: 

1. pri vedomí: aktívne spolupracuje, 

2.spavosť – somnolencia: reaguje na hlasné oslovenie, 

3. sopor – bezvedomie: nereaguje na oslovenie, ale reaguje na bolestivý podnet, 

4. kóma – hlboké bezvedomie: nereaguje na bolestivé podnety. 

Jemnejšou metódou je Glasgowská stupnica bezvedomia (tab. 1). (Pokročilé - Urgetná zdravotná starostlivoť)

Otvárenie očí Spontnátne
na výzvu
na bolesť 
žiadne
4
3
2
1
Slovná odpoveď orientovaná
zmätená
neprimeraná
nezrozumiteľná
nijaká
5
4
3
2
1
Motorická reakcia plní príkazy
na bolesť
necielená
flexia na bolesť
extenzia na bolesť
nijaká
6
5
4
3
2
1
Celkový počet bodov 3-15  

 

Ak je pacient pri vedomí a odpovedá na pozdrav, môže sa prvotné vyšetrenie obmedziť na zmeranie základných životných funkcií (frekvencia dýchania, pulz a krvný tlak). 

Dýchanie. Sleduje sa: 

❏ frekvencia dýchania: spomalené alebo zrýchlené, pravidelné alebo nepravidelné, 

❏ charakteristika dýchania: lapavé, povrchné, plytké, hlboké, so zapájaním pomocných dýchacích svalov, 

❏ funkčnosť dýchania: dostatočné, nedostatočné.

Krvný obeh 

Prítomnosť krvného obehu sa zisťuje hmataním pulzu na a. carotis externa (alebo a. femoralis) na jednej strane. Ak je postihnutý pri vedomí a dýcha, možno začať s hmataním pulzu na zápästí. V časovej núdzi nie je dôležité okamžite zmerať absolútnu hodnotu TK (najmä pri výskyte viacerých postihnutých). Ak je však pulz hmatateľný na zápästí, je systolický tlak viac ako 80 torr, ak je hmatateľný na a. femoralis, je systolický TK viac ako 60–70 torr, pri hmatateľnom pulze na a. carotis je systolický TK aspoň 40 torr. Orientačné hodnoty platia pre normotonikov a ľudí s hraničnou hypertenziou. 

Krvácanie

Pohľadom sa zistí vonkajšie krvácanie v oblastiach, kde tepny prechádzajú blízko povrchu tela (krk, ramená, predlaktia, slabina, stehno a predkolenie). Krvácanie skryté pod odevom sa nahmatá najneskôr pri druhotnom vyšetrení. Pri zistení významného krvácania treba okamžite aplikovať tlak na ranu a privolať ďalšieho člena posádky na priloženie tlakového obväzu – postihnutého nemožno opustiť pred improvizovaným ošetrením. Ak je postihnutý pri vedomí, dýcha sám, má hmatateľný pulz na veľkých cievach a nevidieť veľké vonkajšie krvácanie, možno začať druhotné vyšetrenie. Ak sa zistí neprítomnosť alebo nedostatočnosť jednej alebo viacerých základných životných funkcií, okamžite treba začať s kardiopulmonálnou resuscitáciou a/alebo so zastavovaním krvácania.

 Resuscitácia ako termín sa používa v dvoch významoch: 

1. kardiopulmonálna resuscitácia pri apnoe a zastavení krvného obehu, 

2. resuscitácia v širšom význame ako obnovenie, podpora alebo náhrada niektorej chýbajúcej alebo nedostatočnej zo základných vitálnych funkcií, napr. resuscitácia pri bezvedomí so zachovaným dýchaním a krvným obehom alebo resucitácia krvného obehu doplňovaním tekutín intravazálne.